Zasady organizacji zajęć sportowych w warunkach stanu epidemii wirusa Covid-19

Procedura organizacji zajęć sportowych w programie Lekkoatletyka dla każdego! w okresie „ nowej sportowej rzeczywistości” od dnia 4 maja 2020r.

*** W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują  wytyczne Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia

 

1. Organizatorem zajęć sportowych, w imieniu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i programu Lekkoatletyka dla każdego! jest współpracujący klub sportowy z którym zostało wcześniej zawarte stosowne porozumienie.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć zawodnicy grup IV-VI szkół podstawowych, GSP i GSU.

3. Treningi mogą być organizowane na sportowych obiektach otwartych takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, boiska orlik, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe, siłownie zewnętrzne i inne o podobnym charakterze lub w terenie (las, park).

4. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie maksymalnie 7 osób, w tym 6 zawodników i trener. Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny chyba, że administrator obiektu wyznaczy specjalne strefy dla rodziców/opiekunów na trybunach obiektu. Należy w maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi obiektu.

5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniej zawartego porozumienia. Zalecana jest rezerwacja obiektów on-line lub telefoniczna.

6. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Na trasie przemieszczania : dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

7. Administrator obiektu lub klub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. Na obiekcie, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona tablica informacyjna, na której przedstawiono informacje o obowiązujących procedurach (w ośrodkach i kompleksach sportowych sugerowane umieszczenie procedur w kilku widocznych miejscach, np. przy każdym wejściu na obiekt)

8. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej.

9. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, trener ma prawo prowadzić zajęcia w dwóch lub nawet w trzech jednostkach treningowych w ciągu jednego dnia z różnymi grupami zawodników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić, jednak nie bardziej niż do 45 minut.

10. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. Wskazane jest aby administrator obiektu udostępnił WC z umywalką.

11. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie zagrożenia epidemiologicznego, a zawodnicy GSU i GSP ważne orzeczenie lekarskie do uprawiania sportu.

12. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.

13. Trener prowadzi zajęcia w maseczce zasłaniającej usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Zawodnik, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i rękawiczek.

14. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.

15. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.

16. Zawodnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania w szatni depozytowej lub przebieralni.

17. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu płotki, kule, młoty itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.

18. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

19. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia.

20. Trenera bezwzględnie obowiązuje aktualizacja (od 4.05.2020r.) terminarza zajęć w dzienniku Ldk!

Podobne artykuły

Webinar z Pawłem Wojciechowskim "Budowanie zdrowych nawyków"

autor: Wleklińska Dagna Administrator - 25 Maj 2020

Konkurs

autor: Justyna Serafińska-Gruman - 13 Maj 2020